Ehdot

Yleiset sopimusehdot 2.0

Henkilöstövuokrausta sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin. 

Auktorisoituna henkilöstöpalveluyrityksenä Studentwork noudattaa Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehdoissa on määräykset prosessin kulusta, sopimusosapuolten velvollisuuksista, sopimuksen voimassaolosta ja sen päättymistä, reklamaatioiden tekemisestä sekä vahingonkorvauksesta.

Henkilöstövuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot

>> HPL YSE 2018 suomeksi 
>> HPL YSE 2014 englanniksi
>> HPL YSE 2014 ruotsiksi

Asiakas sitoutuu lisäksi noudattamaan Studentworkin antamaa ohjeistusta etenkin vuokratyöntekijän työsuhdetta ja direktio-oikeutta koskien. Määräaikaisen tilauksen irtisanomisaika on alle neljä (4) kuukautta kestävissä sopimuksissa kaksi (2) viikkoa. Neljä tai yli neljä (4) kuukautta, mutta alle vuoden kestävissä määräaikaisissa tilauksissa irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi solmittu määräaikainen tilaus tai toistaiseksi voimassa oleva tilaus voidaan irtisanoa kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudatetaan myös silloin kun asiakas on tehnyt useita tilauksia koskien samaa vuokratyöntekijää ja nämä tilaukset yhdessä ovat kestäneet yhtäjaksoisesti vuoden tai yli vuoden.

Rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot

>> HPL REKRY YSE 2018 suomeksi
>> HPL REKRY YSE 2016 englanniksi

HPL YSE 2016 kohdan 5.2 mukaisen ajanjakson pituus on 12 kuukautta.

YLEISET MAKSUEHDOT

Maksumuistutus on 8 EUR per lasku, viivästyskorko on 13,5%. Laskutuslisä on viisi (5) euroa. Mikäli Tilaajayrityksen riskiluokka Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan on 4 tai 5, edellytetään Tilaajayritykseltä ennakkomaksua. Ennakkomaksu on tyypillisesti suuruudeltaan yhden (1) kuukauden arvioitu laskutus. Ennakkomaksu voidaan palauttaa, kun Tilaajayritys on maksanut laskut virheettömästi kolmen (3) kuukauden ajan tai viimeistään yhteistyön päättyessä, kun kaikki laskut on maksettu. Maksuvalvonnan ja perinnän hoitaa Intrum Justitia. Aiheelliset muistutus- sekä perintäkulut peritään Asiakkaalta.

Asiakkaalle kuuluvien kulujen sekä mahdollisten muiden työsuhde-etujen hoitamisesta veloitamme 15 % suuruisen läpilaskutuslisän. Erikseen sovittavasta taloushallinnon lisätyöstä (esim. normaalista prosessista poikkeavista laskutus- tai muista hallinnointijärjestelyistä) veloitamme erillisen hinnaston mukaan (alkaen 65 EUR/H).

Asiakas vastaa vuokratyöntekijän työvaatteista ja muista varusteista, sekä työhöntulotarkastuksesta.

Henkilöstövuokrauksessa minimilaskutuksemme työvuorolta on neljä (4) tuntia. Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero (24%).

HINNAN TARKASTUKSET 

Vuosittainen kustannusjohteinen yleiskorotus tehdään vuoden alussa, palkkasivukulujen ja yleisten kustannusten muuttuessa. Korotus on vähintään 1,5%. Sovellettavan työehtosopimuksen tai lain mukaiset mahdolliset palkkojen korotukset astuvat voimaan ilman erillistä sopimusta ja ne nostavat hintaa vastaavalla prosentilla. Uuden lomanmääräytymiskauden alkaessa (1.4.) nousevat palkkakulut lisätään veloitukseen vastaavalla korotusprosentilla


***

GENERAL TERMS OF CONTRACT 2.0

General terms of contract concerning staffing and recruitment clarify the division of responsibilities between the contracting parties and the rules of the game. The terms of contract also pay attention to the rights of employees and job applicants.
As an authorised private employment agency, Studentwork complies with the General Terms of Contract of the Private Employment Agencies’ Association (HPL). The Terms of Contract include provisions on the progress of the process, the obligations of the contracting parties, the period of validity and termination of the contract, submitting complaints and the liability for damages.

GENERAL TERMS OF CONTRACT IN THE PRIVATE EMPLOYMENT SECTOR
>> HPL YSE 2014 in English 

The customer shall also agree to comply with the instructions provided by Studentwork, particularly concerning the employment relationship and the right to direct an agency worker. The period of notice of a fixed-term order in contracts lasting under four (4) months shall be two (2) weeks. In fixed-term orders lasting for four (4) months or more, but less than a year, the period of notice shall be one (1) month. A fixed-term order lasting for one year or more or a non-fixed-term order can be terminated with a three (3) month period of notice. A three (3) month period of notice shall also be used when the customer has placed several orders concerning the same agency worker and together these orders have lasted for one consecutive year or longer.


GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR RECRUITMENT

>> HPL REKRY YSE 2016 in English 
The duration of the period referred to in section 5.2 of HPL YSE 2016 shall be 12 months.

GENERAL TERMS OF PAYMENT

The payment reminder fee shall be EUR 8 per invoice, with a penalty interest of 13.5%. The invoicing fee shall be five (5) euros. If the risk category of the Client Company is 4 or 5 according to Suomen Asiakastieto Oy, advance payment shall be required. The advance payment is typically the estimated amount invoiced during one (1) month. The advance payment may be returned once the Client Company has paid its invoices without fail for three (3) months or no later than when cooperation ends, after all invoices have been paid. Payment control and debt collection is managed by Intrum Justitia. The appropriate reminder and collection fees shall be collected from the Customer.

We charge an additional 15% pass-through invoicing fee for expenses pertaining to the customer and for the management of any other employee benefits. We charge the customer according to a separate price list (starting from EUR 65/h) for additional financial administration tasks, agreed upon separately (e.g. invoicing or other administrative arrangements that differ from the normal process).

The customer shall be responsible for the agency worker’s work clothes and other accessories as well as the pre-employment examination.

In our staffing service, the minimum charge for a shift is four (4) hours. The current value-added tax (24%) shall be added to all prices.

PRICE REVISIONS

An annual cost-directed overall increase shall be effected at the start of the year as the add-on salary costs and general costs change. The increase shall be at least 1.5%. Any salary increases in accordance with the applicable collective labour agreement or law shall become effective without a separate contract and shall increase the price by a corresponding percentage. As the new holiday qualifying period begins (1 April), the increasing salary costs will be added to the charge using a corresponding percentual increase.

Yhteistyökumppanit